Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informuję że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio 1:1 Jarosław Szymański z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Franciszka Mamuszki 41, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9570518017, REGON 192638512 (dalej: „Administrator”),
  2. z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora, której jest Pani/Pan stroną lub reprezentuje Pani/Pan jej stronę, a także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia kolejnej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane osobowe będą przetwarzane również w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą klienci, kontrahenci, pracownicy i współpracownicy Administratora,
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza UE,
    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy i przedawnienia roszczeń z nich wynikających oraz w niezbędnym zakresie przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji danych. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzane danych osobowych w celach  informacyjnych, promocyjnych i marketingowych działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej w zakresie specjalistycznego projektowania (podklasa 74.10.Z, według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Dz.U.2007.251.1885 ze zm.), nie dłużej jednak niż do cofnięcia zgody,
  6. ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu wykonania umowy również jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi prawidłowe wykonanie zawartej umowy,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy RODO,
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania), który skutkowałby wydaniem wobec Pani/Pana decyzji.