Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych w zakresie adresu e-mail i innych danych, które Państwo podadzą w formularzu kontaktowym jest Jarosław Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio 1:1 Jarosław Szymański z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Franciszka Mamuszki 41, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9570518017, REGON 192638512 (dalej: „Administrator”),
  2. z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych,
  3. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, a także na Państwa żądanie w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i jej wykonania,
  4. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przekazywane podmiotom ściśle współpracującym z Administratorem w zakresie usług specjalistycznego projektowania, tj.: Beacie Szymańskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Studio 1:1 Beata Szymańska z siedzibą w Gdańsku NIP 9531874682, Studio 1:1 Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000594704, Studio 1:1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000590499 oraz podmiotowi świadczącemu obsługę informatyczną Administratora. Przekazanie Państwa danych osobowych innym podmiotom możliwe będzie jedynie w sytuacji, w której Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego,
  5. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 nie będą przekazywane do państwa spoza UE,
  6. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celów wskazanych w pkt 3 i przedawnienia roszczeń z nich wynikających,
  7. mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych wskazanych w pkt 1 oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania,
  8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora dotyczących Państwa danych osobowych wskazanych w pkt 1 narusza przepisy RODO,
  9. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).