Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych, które Państwo podadzą w dokumentach przedłożonych w związku procesem rekrutacji jest Jarosław Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio 1:1 Jarosław Szymański z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Franciszka Mamuszki 41, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9570518017, REGON 192638512 (dalej: „Administrator”),
  2. z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych,
  3. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przetwarzane w celu realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacji, a także na Państwa żądanie w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i jej wykonania,
  4. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przekazywane podmiotom ściśle współpracującym z Administratorem w zakresie usług specjalistycznego projektowania, tj.: Beacie Szymańskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Studio 1:1 Beata Szymańska z siedzibą w Gdańsku NIP 9531874682, Studio 1:1 Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000594704, Studio 1:1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000590499 oraz podmiotowi świadczącemu obsługę informatyczną Administratora. Przekazanie Państwa danych osobowych innym podmiotom możliwe będzie jedynie w sytuacji, w której Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego,
  5. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 nie będą przekazywane do państwa spoza UE,
  6. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przechowywane i przetwarzane przez okres prowadzenia procesów rekrutacji przez Administratora,
  7. Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych wskazanych w pkt 1 oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Państwa danych.
  8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora dotyczących Państwa danych osobowych wskazanych w pkt 1 narusza przepisy RODO,
  9. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).